#Σημείο ελέγχου 1.4.4(a) Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

Τι ελέγχεται;

Η διάταξη πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση ακόμη και με μεγάλες γραμματοσειρές, όλο το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο και όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να παραμένουν χρησιμοποιήσιμες.

Το μέγεθος των γραμματοσειρών θα πρέπει να ρυθμιστεί με σχετικές μονάδες μέτρησης. Οι οποίες καθορίζονται στις τιμές των παραμέτρων, έτσι ώστε η μεγέθυνση να είναι δυνατή και σε παλαιότερες εκδόσεις του Internet Explorer (μέχρι την έκδοση 6). Επίσης, να λειτουργεί η μεγέθυνση απλού κειμένου στον Internet Explorer από την έκδοση 7. Αυτό είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 1.4.4(a) Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς.

Γιατί ελέγχεται;

Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν το μέγεθος της γραμματοσειράς ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα κοινά προγράμματα περιήγησης προσφέρουν δύο διαφορετικές επιλογές μεγέθυνσης. Την ολοένα και πιο κοινή μεγέθυνση μεγέθυνσης ολόκληρης της διάταξης και την κλασική μεγέθυνση μόνο κειμένου, που είναι αυτό που αφορά αυτό το σημείο ελέγχου. Και οι δύο μέθοδοι έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, επομένως και οι δύο πρέπει να υποστηρίζονται.

Στον Internet Explorer έως την έκδοση 6.0, η προσαρμογή του μεγέθους της γραμματοσειράς είναι γενικά δυνατή μόνο εάν τα μεγέθη γραμματοσειράς έχουν οριστεί σε σχετικές μονάδες μέτρησης. Σε νεότερες εκδόσεις του Internet Explorer, η μεγέθυνση απλού κειμένου λειτουργεί επίσης μόνο για μεγέθη γραμματοσειράς σε σχετικές μονάδες μέτρησης.

Η επεκτασιμότητα της γραμματοσειράς από μόνη της δεν είναι χρήσιμη εάν η διάταξη δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμη λόγω των μεγάλων γραμματοσειρών (π.χ. επειδή το περιεχόμενο έχει αποκοπεί ή οι γραμμές επικαλύπτονται). Το μεγάλο συνεχές κείμενο είναι πρακτικά μη αναγνώσιμο εάν η οριζόντια γραμμή κύλισης πρέπει να μετακινηθεί αριστερά και δεξιά για κάθε γραμμή.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει εάν η σελίδα περιέχει κείμενο.

2. Έλεγχος

2.1 Έλεγχος μεγέθυνσης γραμματοσειράς μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης
 1. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την επιλογή 100% στην περιοχή Page > Zoom 100%. Στο επιπρόσθετο Web AccessibilityToolbar, επιλέξτε Resize > 1024x768 και φορτώστε ξανά τη σελίδα. Στην περιοχή Page > Text size, επιλέξτε Very big.
 2. Ελέγξτε αν αλλάζει το μέγεθος όλων των γραμματοσειρών.

  Εάν το μέγεθος ορισμένων γραμματοσειρών δεν αλλάζει: Ελέγξτε αν αυτές οι γραμματοσειρές είναι πολύ μεγάλες. Είναι πολύ μεγάλες εάν είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλες όσο η μεγαλύτερη από τις σχετικά καθορισμένες γραμματοσειρές σε κλίμακα Very Large.

 3. Εάν η σελίδα περιέχει φόρμες με πεδία εισαγωγής κειμένου: Εισαγάγετε κείμενο σε ένα πεδίο και ελέγξτε αν μπορεί επίσης να αλλάξει το μέγεθος αυτής της γραμματοσειράς.
 4. Ελέγξτε εάν όλο το κείμενο εξακολουθεί να είναι ορατό και αναγνώσιμο. Θα πρέπει να εμφανίζονται πλήρως χωρίς να επικαλύπτονται ή να αποκόπτονται τμήματα του κειμένου. Το ύψος της γραμμής πρέπει να προσαρμόζεται στο μέγεθος της γραμματοσειράς.

  Ελέγξτε εάν το συνεχές κείμενο μπορεί να διαβαστεί χωρίς οριζόντια κύλιση γραμμή προς γραμμή. Η απλή παρουσία της γραμμής cross-scroll δε θεωρείται αρνητικά. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι όλο το συνεχές κείμενο μπορεί να διαβαστεί χωρίς συνεχή οριζόντια κύλιση. Η οριζόντια γραμμή κύλισης έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε τα περιεχόμενα της ευρύτερης στήλης να εμφανίζονται στο παράθυρο. Μπορεί το συνεχές κείμενο να διαβαστεί σε αυτόν τον προσανατολισμό χωρίς να μετακινήσετε την οριζόντια γραμμή κύλισης αριστερά και δεξιά για κάθε μεμονωμένη γραμμή;

 5. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox. Χρησιμοποιώντας το επιπρόσθετο Web Developer Toolbar, ορίστε το μέγεθος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης σε 1024x768 (Resize > ...). Στην περιοχή View > Zoom, ενεργοποιήστε την επιλογή Zoom only text. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + + τέσσερις φορές για να μεγεθύνετε τη γραμματοσειρά κατά 150% (εναλλακτικά, επιλέξτε View > Zoom > Μεγέθυνση τέσσερις φορές). Ελέγξτε όπως περιγράφεται στο βήμα 4.
2.2 Έλεγχος μεγέθυνσης γραμματοσειράς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου στη σελίδα Εάν η σελίδα παρέχει τα δικά της στοιχεία ελέγχου για την αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς:
 1. Ελέγξτε εάν τα στοιχεία ελέγχου μεγέθυνσης γραμματοσειράς είναι ευδιάκριτα στο επάνω μέρος της σελίδας.
 2. Ελέγξτε εάν η γραμματοσειρά μπορεί να μεγεθύνεται βήμα προς βήμα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου που προσφέρονται στη σελίδα (το πόσο ισχυρή είναι η μεγέθυνση δεν έχει σημασία).
 3. Ελέγξτε εάν το αρχικό μέγεθος γραμματοσειράς μπορεί να αποκατασταθεί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου που παρέχονται.

3. Σημειώσεις

 • Αυτό το σημείο ελέγχου αφορά μόνο γραμματοσειρές κειμένου. Το αν υπάρχουν γραφικές κειμένου δεν είναι σημαντικό για την αξιολόγηση.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. μενού select), η προσαρμογή της διάταξης σε άλλα μεγέθη γραμματοσειράς τίθεται σε ισχύ μόνο μετά τη φόρτωση της σελίδας. Αυτό δε θεωρείται ελάττωμα, επομένως σε περίπτωση αμφιβολίας η σελίδα πρέπει να φορτωθεί ξανά.
 • Προκειμένου η γραμματοσειρά στα πεδία εισαγωγής κειμένου στον Internet Explorer να μπορεί να κλιμακωθεί, πρέπει να καθοριστεί ρητά ένα σχετικό μέγεθος γραμματοσειράς στο φύλλο στυλ για τα αντίστοιχα στοιχεία (π.χ. 1em ή 100%). Εάν δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της γραμματοσειράς, το μέγεθος γραμματοσειράς του πεδίου φόρμας δεν μπορεί να αλλάξει στον Internet Explorer.

4. Αξιολόγηση

Ικανοποιείται
 • Όλες οι γραμματοσειρές μπορούν να μεγεθυνθούν, δεν υπάρχουν επικαλύψεις ή αποκομμένα τμήματα κειμένου. Το ύψος της γραμμής προσαρμόζεται στο μέγεθος της γραμματοσειράς. Το συνεχές κείμενο μπορεί να διαβαστεί χωρίς οριζόντια κύλιση γραμμή προς γραμμή.
Δεν ικανοποιείται πλήρως
 • Τα στοιχεία ελέγχου μεγέθους γραμματοσειράς προσφέρονται στη σελίδα, αλλά δεν τοποθετούνται στο επάνω μέρος της σελίδας, δεν επικαλύπτεται το κείμενο όταν χρησιμοποιείται ή το περιεχόμενο αποκόπτεται.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση A11y WCAG 2.0

1.4.4 Μεταβλητό μέγεθος κειμένου

Το κείμενο μπορεί να μεγεθυνθεί έως και 200% χωρίς βοηθητική τεχνολογία χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Όρια του σημείου ελέγχου

Περιορισμοί του τεστ A11y

Οι γραμματοσειρές θα πρέπει επίσης να έχουν τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο μέγεθος στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, δηλαδή χωρίς να τις αλλάζουν. Οι πολύ μικρές γραμματοσειρές ενδέχεται να μην είναι αναγνώσιμες στον IE ακόμα και μετά τη μεγέθυνση. Ωστόσο, αυτό δεν ελέγχεται.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές CSS τεχνικές Client-side Scripting τεχνικές Αποτυχίες

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Η αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς είναι λιγότερο σημαντική εάν τα αρχικά μεγέθη γραμματοσειράς του ιστότοπου είναι ήδη αρκετά μεγάλα. Αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη;

Ο έλεγχος A11y δεν λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά μεγέθη γραμματοσειράς, ελέγχεται μόνο η δυνατότητα αλλαγής τους. Για σελίδες με μεγάλες γραμματοσειρές πηγής (ή για σελίδες που μεγεθύνονται σε μεγάλα βήματα), η απαίτηση ελέγχου δεν είναι τόσο εύκολο να ικανοποιηθεί.

Αιτιολόγηση:

Το BITV δεν απαιτεί ελάχιστο μέγεθος για γραμματοσειρές. Και τι είναι πιο σημαντικό: υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πόσο μεγάλα θα πρέπει να είναι τα αρχικά μεγέθη γραμματοσειράς:

 • Στην ιδανική περίπτωση, τα αρχικά μεγέθη γραμματοσειράς όλων των ιστότοπων θα ήταν παρόμοια. Γιατί τότε κάθε χρήστης θα μπορούσε να ορίσει το μέγεθος γραμματοσειράς που του ταιριάζει στο πρόγραμμα περιήγησης του. Αυτή η ρύθμιση δε χρειάζεται να αλλάξει, θα ήταν κατάλληλη για όλες τους ιστότοπους.
 • Οι πολύ μεγάλες γραμματοσειρές μπορεί να μην είναι εύχρηστες. Επίσης, για χρήστες που χρειάζονται μεγάλες γραμματοσειρές. Αυτοί οι χρήστες συνήθως έχουν ήδη ρυθμίσει τον υπολογιστή ή το πρόγραμμα περιήγησης τους έτσι ώστε οι γραμματοσειρές να εμφανίζονται μεγαλύτερες. Η εξαιρετικά μεγάλη αρχική γραμματοσειρά είναι τότε πάρα πολύ καλή.
Είναι λογικό να χρησιμοποιείτε τα συνηθισμένα μεγέθη γραμματοσειράς στον Ιστό.

Αλλά οι μεγάλες γραμματοσειρές είναι επίσης συμφέρουσες. Είναι επίσης αρκετά μεγάλα για επισκέπτες που δεν ξέρουν πώς να μεγεθύνουν τη γραμματοσειρά. Παρεμπιπτόντως, αυτό δεν επηρεάζει μόνο όσους είναι νέοι στο διαδίκτυο, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε: είστε εν κινήσει, δεν είστε εξοικειωμένοι με το διαθέσιμο πρόγραμμα περιήγησης ή δεν έχει επιλογές ρυθμίσεων καθόλου.

Επομένως, είναι καλύτερο οι ιστότοποι να βασίζονται στο ανώτατο όριο των συνηθισμένων μεγεθών γραμματοσειράς στον Ιστό.